Obsługa prawna

Oferta PRZYSOWA INKASO obejmuje zarówno świadczenie stałej obsługi prawnej, jak i pomoc prawną w konkretnej sprawie. Dostosowujemy rodzaj i intensywność świadczonej pomocy prawnej do potrzeb naszego Klienta. Nasze usługi skierowane są zarówno do osób indywidualnych, jak również do firm zainteresowanych świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej. Działalność PRZYSOWA INKASO obejmuje m.in. szeroko pojęte doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych, reprezentację sądową, sporządzanie umów i pism z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego. Indywidualne podejście gwarantuje właściwe dostosowanie oferowanej usługi do potrzeb i oczekiwań, a także możliwości finansowych każdego z naszych Klientów. Poprzez stworzenie możliwości bezpośredniego spotkania w siedzibie Kancelarii, lub na miejscu u Klienta, jesteśmy w stanie w  pełni zaznajomić się z Państwa sprawą i opracować właściwą strategię działania. Szanując Państwa czas, umożliwiamy kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zapewniamy, że skorzystanie z naszych usług ocenicie Państwo jako trafną inwestycję.

Portrait of a businessman reading a book

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:

SPORY POZASĄDOWE

 • uczestnictwo w negocjacjach w sytuacjach spornych
 • prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami i wierzycielami zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia w sposób pozwalający na jego spłatę.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

 • sprawy sądowe, cywilne i gospodarcze we wszystkich instancjach w tym także przed Sądem Najwyższym
 • sprawy egzekucyjne oraz zabezpieczające
 • sprawy upadłościowe obejmujące zarówno likwidację majątku dłużnika jak i prowadzone z możliwością zawarcia układu z wierzycielami
 • sprawy administracyjne przed organami administracji rządowej i samorządowej
 • sprawy sądowo-administracyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

PORADY PRAWNE

 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, upadłościowego itp.

PRAWO UMÓW

 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych w tym umów nienazwanych
 • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
 • renegocjacja zawartych umów
 • nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów

PRAWO KORPORACYJNE

 • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów

NIERUCHOMOŚCI

 • opracowywanie kompleksowych analiz stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń ustanawianych na nieruchomościach (hipoteki przenoszenie własności nieruchomości na zabezpieczenie)
 • opracowywanie koncepcji transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami oraz reprezentowanie stron w negocjacjach w tym zakresie
 • projektowanie i opiniowanie umów związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi
 • opracowywanie projektów umów developerskich
 • prowadzenie negocjacji i mediacji w imieniu stron procesu budowlanego
 • dochodzenie realizacji umów o roboty budowlane.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 • doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu.

ODSZKODOWANIA – ŚWIADCZYMY POMOC PRAWNĄ:

 • poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych
 • poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych jak poślizgnięcie na oblodzonym chodniku, potknięcie, upadek na niezabezpieczonym ubytku w jezdni/chodniku w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia
 • poszkodowanym w wyniku wypadku w pracy
 • poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym, w przypadku szkody w uprawach rolnych, w przypadku wszelkich szkód rzeczowych jak uszkodzenie zniszczenie czy kradzież pojazdu osobom
 • poszkodowanym, których bliscy ponieśli śmierć w wypadku

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ

 • przygotowywanie projektów umów o pracę umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy
 • dostosowywanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP
 • uczestnictwo w procesach restrukturyzacji m. in. ocena zgodności działań z przepisami dotyczącymi ochrony praw pracownika
 • reprezentacja w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach.