WZRASTA WYSOKOŚĆ KOSZTÓW UPOMNIENIA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

Od 13 października 2021 r. wzrasta wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Minister Finansów określił, że wysokość kosztów upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynosi 16 zł (poprzednio koszt upomnienia wynosił 11,60 zł). Podwyżka ma zastosowanie do kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanych od 13 października 2021 r. Do wysokości kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Pisemne upomnienie zobowiązanego jest warunkiem wszczęcia egzekucji administracyjnej. Prawidłowość upomnienia decyduje o prawidłowości wszczętej egzekucji.

Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych. Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek. Bieg terminu przedawnienia nie ulega przerwaniu i zawieszeniu.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 67).